Autorské práva

„Diela publikované na tejto web stránke ako aj web stránka a jej jednotlivé súčasti, najmä texty, fotografie, audiovizuálne záznamy a kartografické zobrazenia podliehajú ochrane podľa zákona číslo 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, pričom výhradné práva k nim vykonáva prevádzkovateľ web stránky spoločnosť MEDICAL LOGISTIC s.r.o., so sídlom Starohorská 31, 974 11 Banská Bystrica, IČO : 35 925 868. Akékoľvek použitie web stránky, jej jednotlivých súčastí alebo diel publikovaných na web stránke alebo ich častí bez písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané. Spracovanie diela, spojenie diela, verejné rozširovanie diela alebo vyhotovenie rozmnoženiny diela je porušením autorského práva pri ktorom držiteľovi autorských práv patrí ochrana podľa ustanovenia § 56 zákona číslo 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov a to vrátane nárokov na náhradu nemajetkovej ujmy, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.