loader image

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Oznámenie informácií podľa ustanovenia § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) :

Identifikačné údaje prevádzkovateľa :

MEDICAL LOGISTIC s.r.o.
Starohorská 31, 974 11 Banská Bystrica
IČO : 35 925 868
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka číslo 16885/S

Identifikačné údaje spracovateľa :

(Pokiaľ je spracovateľ osobných údajov osoba odlišná od prevádzkovateľa.)

Účel spracúvania osobných údajov :

a. Identifikácia zmluvných strán pre účely vypracovania prepravnej zmluvy alebo zasielateľskej zmluvy;
b. Vedenie evidencie zákazníkov prevádzkovateľa;
c. Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa;
d. Zasielanie informácií o službách, marketingových aktivitách a voľných pracovných miestach v spoločnosti prevádzkovateľa.

Rozsah osobných údajov poskytovaných prevádzkovateľovi :

(Bude potrebné uviesť všetky informácie uvádzané v kontaktnom formulári)

Doplňujúce informácie :

Súhlas sa udeľuje dobrovoľným vyznačením samostatného, na tento účel slúžiaceho políčka (checkbox) v rámci kontaktného formulára, s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument. Toto pole nie je prednastavené a na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby.

Používateľ odoslaním registračného formuláru a zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom v rozsahu uvedenom vyššie v časti Rozsah osobných údajov poskytovaných prevádzkovateľovi. Osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, a to na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom čas platnosti súhlasu je 10 rokov odo dňa jeho udelenia. Súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu: j.spisiak@medicallogistic.sk

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa ustanovenia § 11 Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť a sprístupniť osobné údaje za účelom uvedeným vyššie v bode Účel spracúvania osobných údajov spracovateľovi uvedenému vyššie v bode Identifikácia spracovateľa osobných údajov.

V prípade požiadavky dotknutej osoby na uzatvorenie zasielateľskej zmluvy si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo poskytnúť a sprístupniť osobné údaje aj dopravcovi vybranému prevádzkovateľom a to za účelom riadneho obstarania prepravy.

Osobné údaje v rozsahu uvedenom vyššie v časti Rozsah osobných údajov poskytovaných prevádzkovateľovi nebudú predmetom prenosu do tretích krajín ani nebudú prevádzkovateľom zverejnené.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením § 28 Zákona o ochrane osobných údajov nasledujúce práva :

1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie;
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;
g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči :

a. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania;
b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa odseku 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.“

ZAMESTNANIE